Põhikiri

 EESTI ROOMA KLUBI

P Õ H I K I R I

 Paragrahv 1

 NIMI JA STAATUS

 1. Rooma Klubi Eesti Rahvuslik Assotsiatsioon kannab nime
  EESTI ROOMA KLUBI (ERK) — ESTONIAN ASSOCIATION FOR THE CLUB OF ROME (EstCoR).
 2. Eesti Rooma Klubi (edaspidi: Klubi) asutatakse Eesti Looduskaitse Seltsi juhatuse 2000. a. 11.mai otsuse alusel vastavalt ELKS põhikirjale.

 3. Klubi tunnustab Rooma Klubi Rahvuslike Assotsiatsioonide Hartat, mis on vastu võetud ülemaailmsel konverentsil Varssavis 1988. a., ja toimib vastavuses nimetatud Hartaga.

 4. Klubi aadress on Koidu 80, 10139 Tallinn.

Paragrahv 2

EESMÄRGID JA TEGEVUSPÕHIMÕTTED

Klubi eesmärgiks on tuua avalikkuse ette globaalprobleemid, tulevikunägemused ja -stsenaariumid suhtestatuna Eesti kultuuriruumiga autoriteetsete teadlaste, majandus-, riigi- ja poliitikategelaste arusaamade läbi, taotleda üldsuse paremat arusaamist inimese vastutusest Maa saatuse eest.

Klubi tegevuse põhivormideks on publikatsioonide avaldamine, konverentside, seminaride, ümarlauadiskussioonide korraldamine, riiklike arenguprogrammide konstruktiivne analüüs, koostöö Rooma Klubi ja selle rahvuslike assotsiatsioonidega, osalus rahvusvahelistes projektides.

Klubi hoidub sõltumast riigist, ärist, teistest kodanikeühendustest. Selle tagamiseks ei kasuta Klubi enese majandamiseks valitsuse rahalist toetust ning tagab oma tegevuse mitme sponsori poolt kaasfinantseerimise põhimõttel. ELKS ei sekku Klubi asjadesse, ta tagab üksnes Klubi kantseleilise ja raamatupidamisliku teenindamise.

Klubi tegutseb ainult tema enda poolt püstitatud ülesannete raames ega osale väljaspool Rooma Klubi mitte mingite teiste organite tellimustöödes.

Paragrahv 3

 LIIKMELISUS

 1. Klubi liikmeteks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud, kes tunnustavad Klubi põhikirja ja toimivad tarmukalt Klubi eesmärkide täitmise nimel. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus vähemalt kahe Klubi liikme ettepaneku põhjal. Juriidilistest isikutest liikmed maksavad aastamaksu, mille suuruse igale juriidilisele liikmele kehtestab Klubi juhatus.
 2. Klubi liikmelisus peatub vabariigi valitsuse liikmetel.
 3. Klubi liikmed arvab välja juhatus isiku sooviavalduse, surma, juriidilise isiku lõppemise või Klubi põhikirja ja põhimõtetega vastuolulise tegevuse ilmnemisel.Isik võib enda vastuvõtmisest keeldumise ja Klubi liige enda väljaarvamise vaidlustada Klubi üldkoosolekul, mille otsus on lõplik.

Paragrahv 4

JUHTORGANID

Klubi juhtorganid on üldkoosolek ja juhatus.

Paragrahv 5

 ÜLDKOOSOLEK

 1. Juhatus korraldab vähemalt kord aastas üldkoosoleku. Üldkoosolek kutsutakse kokku kirjalike kutsetega. Kutsed saadetakse välja vähemalt kuu enne üldkoosolekut ning kutsel peab olema juhatuse pakutav päevakord. Juhatus kutsub kokku erakorralise üldkoosoleku, kui seda nõuab vähemalt 1/3 liikmetest. Üldkoosoleku juhataja valitakse juhatusse mitte kuuluvate Klubi liikmete hulgast.
 2. Üldkoosoleku ainupädevuses on:

 • presidendi valimine,
 • juhatuse valimine,
 • tegevusaruande kinnitamine,
 • juhatuse tagandamine,
 • põhikirja muutmine,
 • Klubi lõpetamine.
 1. Üldkoosolek langetab otsused kohalolijate häälteenamuse alusel. Nii füüsilisest kui juriidilisest isikust liikmel on üks hääl. Põhikirja muutmine vajab koosseisu häälteenamust, juhatuse ja/või presidendi tagandamine ja Klubi likvideerimine vajab 2/3 koosseisu häälteenamust. Klubi liige võib volitada teist liiget enda eest hääletama kirjaliku volitusega. Hääletamine on avalik.

 2. Üldkoosolekud protokollitakse. Nii protokoll kui otsused allkirjastatakse üldkoosoleku juhataja ja protokollija poolt.

Paragrahv 6

JUHATUS

 1. Kuni seitsmeliikmeline juhatus valib enda hulgast Asepresidendi. President kuulub juhatusse ex officio. Juhatus valitakse kolmeks aastaks. Juhatuse liikmete tagasivalimine pole piiratud.
 2. Juhatus nimetab Klubi liikmete hulgast Peasekretäri.
 3. President koos juhatusega korraldab Klubi tööd vastavalt üldkoosoleku suunistele. Peasekretär kindlustab Klubi tegevuse tehnilise poole.
 4. Juhatus langetab otsused kohalolijate häälteenamuse alusel. Häälte võrdsuse korral otsustab presidendi (tema puudumisel asepresidendi) hääl. Juhatuse otsused vormistatakse kirjalikult ja kinnitatakse presidendi (tema puudumisel asepresidendi) allkirjaga.

Paragrahv 7

ARUANDEAASTA

Klubi aruandeaasta on kalendriaasta

Paragrahv 8

KLUBI LÕPETAMINE

Klubi lõpetamine toimub:

 • vähemalt 2/3 liikmete otsuse põhjal;
 • kui Klubisse jääb alla 10 liikme.

Põhikiri on vastu võetud Klubi asutamiskoosolekul 9. jaanuaril 2001, täiendatud üldkoosolekul 12. detsembril 2008.

*Rooma Klubi rahvusliku osaklubi moodustamise aluseks on 
Harta. Vt siit: NA Charter 1988