Rooma Klubi rahvuslike ühenduste Euroopa konverents 2008

23.-24. mail 2008 oli Bukarestis Rooma Klubi Euroopa rahvuslike ühenduste (edaspidi Rooma klubide) konverents. Sellised ühendused on pea kõigis Euroopa riikides. Konverentsidele kogunetakse üle aasta. Korraldajateks olid Rooma Klubi Euroopa Tugikeskus ja Rumeenia Rooma klubi. Külalistena osalesid konverentsil mitu Rooma Klubi personaalliiget, esindajad ÜRO-st, Europarlamendist ja mujalt, isegi Argentiinast. Kohal oli ka Rooma Klubi uus peasekretär Martin Lees, kelle tutvustatud uuendatav tegevuskava sisendas tubli annuse optimismi ka rahvuslikele ühendustele. Eesti Rooma Klub esitas konverentsile oma klubi tutvustuse.

Arutelu suunitluse määras konverentsi teema: „Millised jõud tüürivad Euroopat?“ (Wich Forces are Driving Europe?). Peaettekanded käsitlesid tänapäeva maailma suundumusi: globaalset ökosüsteemi, ookeanide kaitstust, teadus- ja arendustegevust, Euroopa huvisid ja hinnangut Rooma Klubi 40–le tegevusaastale. Järgnes hulk ettekandeid ja diskussioone alateemade viisi, millest huvipakkuvaimad meie kontekstis olid:

 • õigus ja elukvaliteet,
 • rahandussüsteem – globaalne kasiino,
 • Euroopa naabruspoliitika globaalses kontekstis,
 • teadus, tehnoloogia ja haridus kui arengu peamised vedajad
 • Euroopa demograafilised väljavaated,
 • energiavaegus,
 • Euroopa identiteet

Konverentsil oli märgatav Rumeenia Rooma Klubi mõjukus oma maa valitsusele, riigipangale ja teadusuuringutele. Selle presidendiks on Teaduste Akadeemia president, klubi liikmete hulgas on ministreid ja mõjukaid isikuid valitsusasutustest ning pankadest, nende hulgas riigipanga president. Muidugi on nende käes ka vahendid ulatuslikuks tegevuseks. Rumeenia Rooma Klubi ongi võtnud endale ambitsioonika ülesande – riigi suunamise jätkusuutliku arengu teele. Igas mõttes hiilgavalt organiseeritud konverents oli Rumeenia klubi võimekuse kinnituseks.

Sellest, kui tõsiselt võetakse Rooma klubi tegevust Rumeenias, andsid ettekujutuse klubi liikmete ettekanded ning Rumeenia rahvusliku jätkusuutliku arengu strateegia sisu. Strateegia hõlmab rahvusliku arengu kõiki suundi aastateks 2013-2020-2030 ja sellest peab kujunema peamine rahvuslikku arengut suunav dokument.

Rumeenia Rooma klubi on rahvusliku jätkusuutliku arengu probleeme hästi tunnetanud. Sellest tuleneb positiivne meelestatus jätkusuutliku arengu võimalikkuse suhtes ning küllaltki kriitiline suhtumine mitmetesse nähtustesse ja suundumustesse Euroopas ja maailmas. Rumeenia näeb vigu, mida ta ei pea kordama. Tähtsaimate paremat lahendust vajavate Euroopa ja Euroopa Liidu probleemide hulgas märgiti järgmisi:

 • haridus,
 • arengustrateegiate tegelik jätkusuutlikkus,
 • juhtimise toimivus.

Märgiti Euroopa Liidu tegevusetust ja üksmeele puudumist mitmetes ühist lahendust nõudvates jätkusuutliku arengu küsimustes, liigset rahvuslikku umbusku kõigi hüvangu heaks töötavate ühishuvide takistusena, arengukavade liigset allutatust majanduskonkurentsi huvidele.

Tähtsaimate probleemidena püstitusid konverentsil Rooma Klubi ettekannetes möödunud sajandil hoiatavalt püstitatud kasvu piiride laiendamise vajadus mõistlike lahenduste väljatöötamise ja rakendamise kaudu ning liberaalse turumajanduse suutmatus toime tulla ta enda poolt põhjustatud probleemidega. Täie teravusega tõsteti mitmes ettekandes uue üldise majandusmudeli loomise vajadus praeguse Adam Smithi aegadest pärineva mudeli täienduseks või asemele. Tänapäeva ühiskonnakorraldus on oluliselt teistsugune.

Konverents andis hulgaliselt mõtteainet Eesti olukorra ja suundumiste kohta ning näitas vajadust aktiviseerida ka Eesti Rooma Klubi tegevust ja tuua see rohkem nähtavale, et rakenduks sellese koondunud intellektuaalne potentsiaal vajalike muudatuste algatamiseks.

Heino LEVALD                     Juhan TELGMAA

Eesti Rooma Klubi liikmed


Konverentsil arutatu tulemusel võiks soovitada Eesti Rooma klubile järgmist:

 • kujundada oma seisukohad Rumeenia Rooma klubi poolt tõstatatud küsimustes Eestis ja Euroopa Liidu raames toimuvate protsesside suhtes,
 • püüda ka Eestis tõsta Rooma klubi tegevus valitsuse ja pankade tasemele.

Juhul, kui õnnestub Eesti Rooma klubi tegevusse kaasa tõmmata mõjukaid valitsuse liikmeid ja pankade esindajaid ning leida vastuvõetav lahendus rahalistele probleemidele, võiks arendada järgmisi tegevusi:

 • käivitada Eestis toimekas elektrooniline informatsioonisüsteem Eesti ja teiste maade Rooma klubide ning keskse Rooma Klubi tegevuse kohta, samuti jätkusuutliku arengu probleemide ja arengute kohta,
 • suurendada väljundeid ajakirjandusse ning
 • taasalustada kunagi alustatud tegevust rahvusliku igakülgse jätkusuutliku arengu strateegia ja sihtprogrammi väljatöötamiseks.