Tags

Rooma Klubi presidendid Ernst Ulrich von Weizsäcker ja Anders Wijkman (Rooma Klubi kaaspresidendid), koos 34 Rooma klubi liikme ja paari külalisautoriga üllitasid klubi 50-ks aastapäevaks olulise töö „Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. A Report to the Club of Rome“ (Springer 2018), mis on kogu maailma elanikkonnale edasise eksisteerimise seisukohalt olulise tähtsusega.

Kuid olgu kohe öeldud, et paljud nende seisukohtadest olid üldsusele juba varem teada, nii et midagi eriti uut teavet see raamat ei sisalda ja loomulikult siis ka juubeliraport. Kuid nimetatud raamat ja raport omavad erilist tähendust just seepärast, et need maailma elanikkonna „peamised mured“ on koondatud ühte raamatusse, nüüd siis ka ühte raportisse!

leps, a1Raporti põhikontseptsioon on rajatud „täielikule maailmale“, allakirjutanu arvates „turumajandusele baseeruva maailmale“, samal ajal kui teadaolevalt tsivilisatsioon formeerus „inimtühjale maailmale“, järelikult siis „turumajanduseta maailmale“ ja käsitleb peamiselt käesoleva aja üldkriisi erinevaid valdkondi. Sõnade kombinatsioon „Come On!“ omab kaht tähendust – „ära püüa mind petta“ ja „liitu meiega“.

 • Kapitalismi üldkriis. Raportöörid alustavad sellest, et meie planeet degradeerub autoritarismi ja fundamentalismi toel pidevalt, spekulatsioonil rajanev kapitalism aga pidutseb. On täielikult terve mõistuse vastane, et kaasaegne kapitalism areneb tsükliliselt, st ühest kriisist teise. Tegelikult areneb see pidevalt vaid kriisi suunas, mis kogu aeg ainult süveneb. See ei piirdu meid ümbritseva loodusega, vaid haarab endasse kõik sotsiaalsed, poliitilised, kultuuri, moraali jt kriisid, demograafia ja ideoloogia, st kogu kapitalismi poliitilise ja majandusliku süsteemi.

Raporti väga teravad kriitikanooled lendavad peamiselt tänapäeval eksisteeriva kapitalistliku poliitilise ja majandusliku süsteemi ja finantsmaailma spekulatsioonide suunas. Samal ajal kutsutakse järgima aga uut, alternatiivset majandus- ja haridussüsteemi. Samas öeldakse, et on vaja otsustavalt vabaneda mugandatud maailmavaatest ja taevakehade tsivilisatsiooni uuringutest. Ei ole erilist mõtet peatuda ka Moore´i seadusel.

Rooma klubi on seisukohal, et 20 saj. 80datel aastatel toimus kapitalismi mandumine, mille peamiseks allikaks oli finantsspekulatsioonide tagajärjel kasumi saamine. See oli maailmas 2008-09 aastate finantskriisi tekkimise põhjus. Kuid nii huvitav kui see ka ei olnud, siis pankurid mitte ainult ei säilitanud oma positsioone, vaid tulid välja sellest olukorrast võitjatena ja kedagi neist ei pandud vangi!

Käesoleval ajal on maailma finantsoperatsioonidest 98% spekulatiivse iseloomuga. Korporatsioonide juhid hoiduvad osavalt kõrvale neile pandud maksude maksmisest, rääkides seejuures, et nad ei riku ühtegi juriidilist seadust. Raporti autorid kinnitavad, et on vaja muuta kehtivaid juriidilisi seadusi. Kuid miks ei ole neid siis siiani muudetud? Kelle huvides ei ole seda tehtud?

Allakirjutanu arvates oleksid raportöörid pidanud tunduvalt rohkem süvenema kõige tähtsamasse probleemistikku, mis võimaldaks vähemalt pidurdada kaasaja kapitalistliku poliitilise ja majandussüsteemi allakäiku. Vaatame asja lähemalt.

Kapitalistil kui omanikul on õigus saada lisaväärtust ehk „maapealset jumalat“ selle erinevates vormides ilma tööd tegemata või siis vähese tööga. Tuleb meeles pidada, et lisaväärtus on eelkõige sotsiaalne kategooria, mitte majanduslik kategooria. Kapitalisti ehk omaniku õigust lisaväärtuse saamiseks seadustatakse seadusandlike aktidega. Palgatööline seda õigust ei oma. Kahjuks ei oska (ei taha) isegi õigusteadlased sellest aru saada. Õiguserikkumine kui süütegu või kuritegu on positiivse õigusega, st juriidiliste seadustega vastuolus olev lisaväärtuse saamise viis. Kapital kui positiivse õigusega ehk kehtiva seadusandlusega vastuolus olev lisaväärtus ehk „maapealne jumal“, on kuritegevus ja jällegi vice versa – kuritegevus on kapital. Ilma kapitalita, dialektilise loogika järgi, ei suuda kaasaegne kapitalistlik ühiskond eksisteerida. Selle sünnitatud vastaspool – kuritegevus (ei ole head ilma halvata ja vice versa), aga ka vastupidi – kuritegevus on sünnitanud kapitali ja on sellega paratamatult kaasnev nähtus. Isaac Newtoni III mehaanikaseadus ütleb, et kaks nähtust mõjutavad alati teineteist suuruselt võrdsete, kuid vastandlikult suunatud jõududega ehk teiste sõnadega – mõju ja vastasmõju on võrdsed. Mida suurem on kapitalisti, näiteks pankuri poolt saadav lisaväärtus (kui soovite kasum, tulu), seda suurem on ka kuritegevus. Järelikult kapitaliste ja loomulikult pankureid saab päris kindlasti vaos hoida sellega, et juriidilised seadused väga konkreetselt fikseerivad lisaväärtuse ülempiirid ja nende rikkumise korral pannakse nemad ehk sulid, nagu ütlevad lugupeetud juubeliraporti autorid, vangi ja sellega ühtlasi pidurdatakse kapitalismi kokkuvarisemist. Sellega hoitakse arvatavasti ära ka maailma rikkuste kuhjumine käputäie perekondade kätte[1].

 • Inimese põlvnemine. Meie planeedi selgroogsetest 97%, st inimestest ja loomadest pidi olema üks süsihappegaasi (CO2) ülemäärase tekke ja globaalse soojenemise põhjusi. Globaalne soojenemine ongi meie planeedi üks kõige hirmuäratavamaid probleeme, kuna üks suurimaid looduse reostajaid (USA) ei ole ühinenud isegi Pariisi 25.11.2017 kliimaleppega. Reostuse vähenemiseks tuleb väga põhjalikult korrastada tootmist ja tarbimist. Ühiselt tuleb kaitsta metsi ja loomastikku. Sagenenud on sademete hulk, üleujutused, jäämägede sulamine, mis võib ulatuslikult tõsta meretaset ja kokkuvõttes viia üleilmse kriisini.
 • Tuumasõja võimalikkusest. Teadaolevalt on maailma ajalugu üks tapmiste ehk sõdade ajalugu. Eriti tuleb rõhutada tuumasõja tekkimise võimalust, mille tagajärjed võivad olla inimkonnale kõige laastavamad. Juba niigi eksisteerib täna maailma erinevates paikades kuni 50 „väiksemat sõda“. Kahjuks ei suutnud Rahvaste Liit ära hoida II Maailmasõda ja seni ei ole selge, kas ÜRO suudab ära hoida III Maailmasõja. Kuid märkimata ei saa siin jätta näiteks Rooma paavsti Franciscuse, Moskva ja kogu Venemaa patriarhi Kirilli, USA presidendi Donald Trumpi ja Vene Föderatsiooni presidendi Vladimir Putini võimekust tuumasõja ärahoidmisel maailmas. Miks just nemad? Arvatavasti seepärast, et maailmakuulsate psühhiaatrite, venelase Vladimir Behterevi ja eestlase Ludvig Puuseppa poolt väljatöötatud teooria järgi on nad sellised hea hariduse ja kasvatusega, iseseisva töövõime- ja töökogemustega ning looduse poolt kaasa antud vaimsete omadustega kõrgetel ametikohtadel olevad isiksused, kes on võimelised lahendama just läbirääkimiste teel maailmas üles kerkinud kõige raskemaid ja keerulisemaid probleeme, sh tuumasõja ennetamist.
 • „Tühja maailma“ ehk „turumajanduseta maailma“ eeskõnelejad räägivad eelkõige sisemajanduse koguproduktist (SKP), mida eelkõige tuleb käsitleda poliitilise faktorina ja mis on käsitletav poliitiliste otsuste täideviimisel. See peaks nende arvates lõputult tõusma. Tegelik koguprodukt (TKP) näitab seda, kui palju on kulutatud olemasolevat ressurssi (naftat, gaasi, puitu jne) elanike parema elu nimel ja sedagi väga erinevalt. SKP ainult mõõdab majanduses ringleva raha kiirust ja muud ei midagi.
 • Rooma Klubi avaldab toetust nendele riikidele, milliste siseriiklik kogutoodang (SKT) on vähenenud, kusjuures ei ole õige suurendada toodangut ainult rahvastiku arvu suurenemise korral. saj. algaastatel suurenes rahvastik maailmas viis korda, samal ajal kui majanduskasv kasvas neljakümne kordselt. Tuleb piirata inimkonna järsku juurdekasvu. Vaesus ja mõned religioonid on laste arvukuse järsu suurenemise põhjus. Maailma rahvastik peab vähenema. Inimkond tegutseb globaalselt, mõjutades keskkonda üleilmselt. Ehkki inimestena moodustame vaid pool protsenti planeedi biomassist, oleme võimelised ära tarbima 32% maakera primaarproduktsioonist. Inim-mõjulised muutused planeedi ökosüsteemides on niivõrd suured, et need hakkavad ohustama meie endi ja järeltulevate põlvede heaolu.
  1. Toiduained. Torkab silma just toiduainete väga erinev kättesaadavus maailma eri osades. Väidetavalt 80 milj inimest nälgib, kui samal ajal 2 miljardit isendit on ülekaalulised. Kõige suurem luksus on karjakasvatus, mis ei tohi edaspidi kuuluda „täielikku maailma“ ehk „turumajandusega maailma“, kuna see on ökoloogia seisukohalt väga halb nähtus. Aga kuhu jäävad siis tegevtulemägede pursked…?
  2. Linnastumine. Inimkonna tulevik on seostatud linnastumisega. 200 aastat tagasi oli läänemaailmas ainult üks linn, kus elas miljon inimest ja see linn oli London. Kui palju on täna miljonilinnu? Kuid maailma tulevik on seostunud just linnastumisega. Huvitav, et maalt linna sattunud inimesed tarvitavad 4 korda rohkem ressurssi kui varem, kui nad elasid maal.
 • Rooma klubi asub seisukohal, et üliõpilased vajavad inklusiivset ehk kaasavat haridust, kus erinevaid teadusharusid, näiteks humanitaar- ja tehnikateadusi ei õpetata eraldi, vaid neid tuleb ülikoolides õpetada koos. Kultuuriline mitmekesisus on hädavajalik nii sotsiaalses, geneetilises kui ka bioloogilises evolutsioonis, mis on vastukaaluks globaalsele monokultuurile.
 • Kas need eelpool mainitud seisukohad kehtivad ka „vana hea ja targa“ Euroopa ning selle rahvusriikide, eriti Ida-Euroopa rahvusriikide kohta? Näiteks Eestis on põhiprobleemid

1) eesti keele ja põlisrahvuse säilimine,
2) vaesuse vähendamine ning
3) kaitsevõime tugevdamine. Teatud mõttes võivad need meetmed tunduda vastuolulistena kogu maailma globaalsele eksistentsile.


Kas rahvusriigid ei peaks mitte arenema sinnani, kus nad ise on rahvahääletusega nõus ühinema mingisuguste riikide liiduga või sõjaliste organisatsioonidega, näiteks NATOga? Tundub, et Euroopa riigid ei ole olnud selleks veel päris valmis – seda näitavad tugevad pinged Liidu enda sees (kuni UK lahkumiseni). Euroopa Liidu ja NATO-ga ühinemine on olnud peamiselt ikka valitsevate riigitegelaste mängumaa.

Ando Leps, õigusteaduse doktor, Eesti Rooma klubi liige 
Raamatuarvustus on avaldatud Rooma Klubi uudiskirjas

 

[1] vt lähemalt: Ando Leps. Modern Dialectical Criminology. A new perspective on study of criminology. Tallinn, 2016, lk. 61-82