Tags

UNIVERSITAS, Federation of the Estonian Universities, Institutions of Science, Research and Development

Eesti Rooma Klubi avaldab teksti muutmata kujul
ja kommentaarideta

04.09.2019, Tallinn

  • Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser
  • Tallinna Tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo
  • Tallinna Ülikooli rektor  Tiit Land
  • Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen
  • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor Ivari Ilja
  • Eesti Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm 

Vastuseks Rektorite Nõukogu pöördumisele „Pöördumine kooskõlastatud strateegia kujundamiseks rahastamisperspektiivi suhtes“

Täname Rektorite Nõukogu olulise algatuse eest välja kujundada ülikoolide ühine strateegia oma tegevuse ümberkorraldamiseks lähtudes Eesti Vabariigi eelarvestrateegiast 2020-2023, millega võetakse tööandja vastutus.

Mõistame, et kirjas toodud võimalikud tegevused on Rektorite Nõukogu äärmine samm suunata Eesti Vabariigi otsustajad tagasi teadusrahastuse vähemalt 1% SKPst tagamise teele. See on poliitilise tahte küsimus, sest tarvis on vaid 47 miljoni euro lisamist riigieelarvest teadusele. Käesoleva aasta riigieelarve maht on 11,31 miljardit eurot ja kasv võrreldes möödunud aastaga 7%. Aastas lisanduv summa moodustaks vaid 0,4% tänavusest riigieelarvest.

Juba praegu ütleb UNESCO statistika, et toimub pidev teadlaste arvu langus Eestis.

Iisraelis ja Lõuna-Koreas on suunatud teadusele ja arendusele  4,3% SKP-st. Need riigid tahavad püsima jääda.

Eesti Vabariigis on alates detsembrist 2018 olemas õigustatud ootus, et teadusesse ja arendusse panustatakse 1% sisemajanduse kogutoodangust. Sellele peab lisanduma ettevõtluse poolne panus 2%, nii et kokku saavutame  Eestis kui endast lugupidavas riigis kohase 3% SKPst teadusele ja arengule, nii on kirjas Eesti Vabariigi teadus- ja arendustegevuse arengukavas.

Rektorite Nõukogu välja pakutud võimalikud tegevused ohustavad Eesti teadust ning ülikoolide töötajaid. Ülikoolid annavad nende käivitamisel töötajatele võimaluse-vajaduse streigiks, näiliselt ülikoolide, aga tegelikult EV valitsuse vastu.

Ametiühingud lähtuvad oma seisukohavõtus töötajate heaolust ja leiavad, et teise ja kolmanda tegevuse elluviimine toob endaga kaasa otsese ohu töötajate niigi haprale turvatundele ülikoolis ja lisab juurde tohutu stressi allika.

Peame õigeks lähtuda ülikoolide tegevuse võimalikul ümberkorraldamisel kõigepealt ülikoolide töötajate, õppejõudude ja teadlaste  kui ülikoolide arengut tagavate spetsialistide turvalisusest ning õigustatud ootusest rahulikule ja harmoonilisele töökeskkonnale.  See omakorda on eeltingimuseks üliõpilaste haridusele ning haritusele ja akadeemilise järelkasvu olemasolule.

Auditoorne töö on õppe põhikomponent. Auditooriumis tekib üliõpilase ja õppejõu vahel sünergia. Auditoorse õppetöö mahu vähendamine vaesestab õppimist ülikoolis. Nii jätkates võime välja jõuda olukorda, kus väikestel riikidel polegi tarvis ülikoole, sest kõik teadmised võib soovija õppida Cambridge’i või Harvardi ülikoolide MOOCide kaudu ning senine Eesti üliõpilane läheb kas Soome, Inglismaale või Ameerikasse, kus ta saab õppejõult auditoorse õppetöö abil sisukaid teadmisi. On tarvis mõelda, mida tähendab auditoorse töö vähendamine. Kas Eesti saab endale lubada vähem teadmisi omandavaid rumalamaid üliõpilasi?

Liigne sõltuvus projektidest, nagu see on praegu, on lubamatu. Teadlastel peab olema tagatud  baassissetulek, nagu on kirjas, meie poolt pakutud, ülikoolide üldtöökokkuleppe kavandis. Pool keskmist palka peab olema teadlastele garanteeritud, selle maht on ainult 0,07% SKPst(lähtuvalt statistika andmetest 1800 teadlast ja keskmine palk 1340€). Ilma selleta on praegu paljud akadeemilised töötajad koormusega 0,1, 0,15 või 0,2 kohta – see ei taga mingit stabiilsust ning on tööstressi allikas. Kui teadlastel on baassissetulek garanteeritud, väheneb kiusatus olla ebakorrektne projektide tööajatabeleid täites.

On iseenesest mõistetav, et ülikoolide regionaalsed tegevused on siseriikliku julgeoleku ning arengu tagatis ning vastavad vahendid peavad tulema riigieelarvest.

Lootes viljakale koostööle, lugupidamisega,
Vladimir Viies,
UNIVERSITASe  juhatuse esimees


Lisaks loe: Tallinna Ülikooli rektori
Tiit Landi teade