Tags

, , , , , ,

sääst

Eesmärk: Viia edasi 22.veebruaril 2001 toimunud esimese Säästva Eesti Foorumi ideid. Hoida säästva arengu temaatika pidevalt ühiskonna ja otsusetegijate vaateväljas. Vaagida Eesti Rooma Klubi rolli tulevikuvisioonide kujundamises ja Eesti säästva arendamise protsessis.

Osavõtjad:Rooma Klubi liikmed, Eesti Tuleviku Kongressi esindajad ja kutsutud asjatundjad
Aeg: 10. aprill 2001
Koht: Eesti Teaduste Akadeemia saal, Kohtu 6 Tallinn

KAVA

Avasõna — Ülo Vooglaid

Lühiettekanded Säästva Eesti Foorumi kokkuvõtteks:

  1. Säästva ühiskonna esteetikast – Heiki Kongi
  2. Globaalprobleemid ja Eesti – Raivo Vilu
  3. Säästva Eesti arendamise protsessist – Ahto Oja

———–

Mõttevahetus:

  • Millised on Eesti säästva arendamise põhiprobleemid?
  • Millised on Eesti säästva arendamise põhiprobleemide lahendused ja nende eelisjärjekord?
  • Milline on Eesti Rooma Klubi roll lahenduste algatamisel ja elluviimisel?
  • Rooma Klubi pöördumise arutelu ja vastuvõtmine

Eesti Rooma Klubi pöördumine avalikkuse poole                                     Kavand

Inimtegevusse on programmeeritud fataalne vastuolu kasutada ressursid tänaseks heaoluks, säästmata neid kvaliteetse elu võimaldamiseks tulevastele põlvedele. Arenev ühiskond mõistab järjest enam pikaajalise planeerimise tähtsust. Globaliseerumine on pöördumatu protsess, millega peab kaasnema ka igaühe vastutus meie maailma elamiskõlblikkuse eest. Jätkuvalt saab edukas olla vaid see, kes lokaalselt tegutsedes globaalselt mõtleb ning mõistab seejuures tõenäolisi võimalusi ja ähvardavaid ohte arengute võimalikult varajases staadiumis.

Globaliseerumine loob meiesugusele väikeriigile hulgaliselt uusi võimalusi eduks ja vähemalt samapalju riske, mida tuleb ühiselt minimeerida. Et praegust nappi edu mitte maha mängida, peab Eesti oma poliitika tunduvalt pikemaajalistele eesmärkidele allutama.

Pikaajalise planeerimise üheks eelduseks on säästva arengu ideoloogia omaksvõtt nii kõrgeimal riikliku otsustamise kui ka “rohujuure”-tasandil. Sellist lähenemist vajab pea võrdselt nii Eesti looduslik kui sotsiaalne keskkond.

Poliitilised erakonnad näevad arengustrateegiaid mõnevõrra erinevalt, see ongi demokraatiale omane. Ometi on piisavalt ühist, mida arengu objektiivseid suundumusi tunnetavad erakonnad ja ühiskonna huvigrupid on nõus ühiskondliku kokkuleppena tunnustama. Selle vormistamine imperatiivse poliitilise kokkuleppena on parlamendi ainupädevuses.

Eesti Rooma Klubi leiab, et Riigikogu vajab enda juurde alatist tulevikukomisjoni, mille ülesandeks on erinevate valdkondade pikaajaliste arengukavade analüüs ja nende omavaheline kooskõlastamine. See kaasaks poliitikuid igalt elualalt ja vajab seepärast parlamendi alatiste komisjonide töö korraldamisest erinevat legaalset ja organisatsioonilist regulatsiooni. Komisjoni töös osaleksid ka erinevate valdkondade tippspetsialistid ja –teadlased nõuandvate asjatundjatena. Eesti Rooma Klubi on omalt poolt valmis kaasa aitama tulevikukomisjoni ellu kutsumiseks vajaliku poliitilise konsensuse saavutamisele.

Lähtudes Eesti säästva arengu teele siirdumise paratamatusest ja eeldustel, et

  • Eesti ühiskond on jõudnud arusaamiseni, et säästev areng on laiem keskkonnaküsimustest;
  • avaliku sektori poolt saab säästvale arengule üle minna ainult selle prioriteetseks kuulutamisega ja sellesse riigieelarveliste vahendite sihipärase suunamisega;
  • era- ja kolmanda sektori jaoks tuleb avaliku sektori poolt luua säästvat arengut toetav investeerimis-, ülesehitamis- ja osalemisele kaasav keskkond;

võttes arvesse, et: vabariigi valitsus ei ole suutnud kinni pidada endale võetud tähtaegadest Eesti säästva arengu strateegia (Säästev Eesti 21) käivitamiseks (valitsuse viimane sellekohane otsus pikendas tähtaja kuni 2000. aasta lõpuni, soovituslik Säästva Arengu Komisjoni poolt antud tähtaeg oli 17. märtsist 2000 pool aastat);

peab Eesti Rooma Klubi vajalikuks: luua Riigikogu juurde alatine komisjon erinevate valdkondade pikaajaliste strateegiliste arengukavade kooskõlastamiseks ja konsensuse saavutamiseks sotsiaalsete partneritega;

Eesti säästva arengu strateegia (Säästev Eesti 21) väljatöötamise koordineerimine võtta hallata peaministri bürool;

jätkata Säästva Eesti Foorumite iga-aastast läbiviimist ja Foorumi kogumike avaldamist Eesti arengule ja konkurentsivõimele olulistes võtmevaldkondades

Eesti Rooma Klubi ümarlaua-konverentsil 10. aprillil 2001, Tallinnas:


Rooma Klubi liige

Nimi                                                                                  Allkiri


Eesti tuleviku Kongressi liige

Nimi                                                                                  Allkiri


Osalenud asjatundja:

Nimi                                 Asutus                                        Allkiri